Polski English

Program kontroli eksploatacyjnej, analiza ryzyka

Przygotowanie kompleksowego zakresu badań kontrolnych instalacji i urządzeń w celu zapewnienia ich bezpiecznej i bezawaryjnej pracy. Wiele instalacji ze względu na parametry pracy stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia pracowników. Ze względu na moralną, prawną i materialną odpowiedzialność Kierownictwa firmy za mienie oraz środowisko w jego interesie leży wdrożenie Programu Kontroli Eksploatacyjnej. Zakres takiego programu ukierunkowany jest na badania danej instalacji i ma na celu zapobieganie potencjalnym awariom oraz uzyskanie optymalnie długiego czasu eksploatacji, co przekłada się na zyski ekonomiczne. Cel ten zgodnie z założeniami może zostać osiągnięty poprzez systematyczną kontrolę stanu urządzeń i materiałów.

Przykładowy zakres prac badawczych zawarty w Programie Kontroli Eksploatacyjnej

© Megroup  *  powered by Typo3