Polski English

Badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe są jedną z kluczowych metod oceny stanu technicznego urządzeń i ich elementów. Posiadane przez naszych specjalistów umiejętności i uprawnienia oraz wysokiej klasy wyposażenie Laboratorium Badań Materiałowych ME Group, pozwala odpowiedzieć na rosnące wymagania naszych Klientów poprzez:

Badania defektoskopowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek

Defektoskopia ultradźwiękowa jest jedną z nieniszczących metod badawczych zapewniających bezpieczną eksploatację urządzeń przemysłowych. Badania w ME Group wykonywane są zgodnie z normami dotyczącymi badań ultradźwiękowych dla poszczególnych wyrobów: PN-EN 1712, PN-EN 1713, PN-EN 1714, PN-EN 10228-3, PN-EN 12680-1.

Punktowe pomiary grubości ścian

Ultradźwiękowe pomiary grubości, to popularna technika oceny stanu technicznego urządzeń. Pomiary grubości wykonywane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14127.

Zobrazowanie wyników w postaci map grubości, ubytków korozyjnych i rozwarstwień

Opracowane przez naszych specjalistów autorskie oprogramowanie do analizy i zobrazowania wyników badań umożliwia ciągłą rejestrację wyniku pomiaru grubości i pozwala na graficzne przedstawienie wyników badań z dużą dokładnością.  Wykorzystanie zaś zautomatyzowanego systemu pomiarowego usprawnia i ułatwia wykonywanie pomiarów.

Mapa grubości wycinka ściany zbiornika magazynowego ciekłego gazu

Pomiary właściwości akustycznych materiału

Zmiany w mikrostrukturze materiału, wywołane czynnikami technologicznymi i zewnętrznymi, są możliwe do oszacowania metodą ultradźwiękową. Wyznaczenie współczynnika tłumienia oraz ilorazu prędkości fali podłużnej i poprzecznej umożliwia określenie stałych materiałowych dla elementów eksploatowanych. Analiza porównawcza otrzymanych wyników z wartościami dla materiału przed eksploatacją jest jednym z czynników branych pod uwagę w ocenie stanu eksploatowanego materiału.

Ultradźwiękowe badania zanurzeniowe

Ultradźwiękowe pomiary zanurzeniowe to technika umożliwiająca wykrywanie wad w cienkich laminatach i materiałach kompozytowych. Stosowana technika cechuje się dużą czułością na zmiany tłumienia fali ultradźwiękowej w materiale, dlatego reaguje na wszelkie niedoskonałości struktury.  Jest stosowana w połączeniu z komputerową analizą obrazu i pozwala na generowanie map badanego materiału wraz z lokalizacją wad wewnętrznych. 

Zobrazowanie typu C-skan (rysunek po lewej) uzyskane w wyniku badania kompozytowych próbek odniesienia ze sztucznymi wadami (rysunek po prawej).

© Megroup  *  powered by Typo3