Polski English

Badania den zbiorników magazynowych

W przemyśle materiały i produkty często przechowywane są w naziemnych płaskodennych zbiornikach. Konstrukcja zbiorników w ciągu ostatnich 50 lat ulegała znacznym zmianom głównie w zakresie zabezpieczenia przed wydostawaniem się magazynowanych produktów do gleby i wód gruntowych. Substancje przechowywane w takich zbiornikach nierzadko stanowią bowiem zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi jak również mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Zmiany konstrukcji zbiorników wymusza głównie Ustawodawca podając w odpowiednich rozporządzeniach, w jakie urządzenia sygnalizujące powstanie wycieku i zabezpieczające przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych mają być wyposażone. Nowe zbiorniki magazynowe w oczywisty sposób spełniają te kryteria, które warunkują dopuszczenie ich do eksploatacji. Osobnym zagadnieniem jest postępowanie w odniesieniu do zbiorników istniejących, dla których z punktu widzenia rozwiązań konstrukcyjnych, spełnienie nowych wymagań stanowi istotny problem techniczny i ekonomiczny.

Nasza firma ma opracowany system, który wdrożony dla zbiorników eksploatowanych rozwiązuje problem niezgodności z obecnie obowiązującą ustawą jak również daje pewność ich bezpiecznego użytkowania. System wykrywa przecieki ze zbiorników magazynowych posiadających pojedyncze dno i nie posiadających szczelnego fundamentu oraz zabezpiecza przed przenikaniem produktów do gruntu i wód powierzchniowych. Opracowany system zabezpiecza przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu i wód powierzchniowych i gruntowych poprzez wykorzystanie specyficznych rozwiązań bazujących na nowych metodach badania stanu technicznego zbiorników magazynowych. Bazuje ona na urządzeniach sygnalizujących powstanie wycieku oraz systematycznych badań diagnozujących stan materiału zbiorników, w tym stopień ubytków korozyjnych, pod kątem zapewnienia bezawaryjnej pracy. Jego stałym uzupełnieniem są procedury naprawy elementów poszycia grożących utratą szczelności. Główną techniką diagnostyczną zaproponowaną w systemie jest Metoda Emisji Akustycznej. Technika ta jest oparta na analizie parametrycznej fal sprężystych generowanych przez uszkodzenia dna i płaszcza istotnych w kontekście utraty szczelności zbiornika. Technika ta jest podstawowym sposobem oceny i lokalizacji aktywnych uszkodzeń o charakterze korozyjnym jak i mokro- przecieków. W przekonaniu twórców systemu oceny stanu struktury dna i płaszcza zbiornika metodą nieniszczącą w warunkach jego eksploatacji zapewni wysoki stan bezpieczeństwa oraz spowoduje znaczne obniżenie kosztów dozoru i eksploatacji zbiorników magazynowych.

Poprzez realizacje eksperymentalnych doświadczeń na modelowym zbiorniku oraz realizacje proponowanych w ramach projektu doświadczeń na rzeczywistych zbiornikach, opracowany zostanie algorytm działań dla kwalifikacji stanu korozji oraz charakteru przecieków w dnie zbiornika. Zaproponowany system odpowiada głównym wymaganiom, którym podlegają zbiorniki magazynowe naziemne o osi pionowej, aktualnie obowiązującym w aspekcie ochrony środowiska oraz dozoru technicznego. Zaproponowany system może być także, w okrojonej wersji, stosowany do detekcji miejsca wycieku z innych zbiorników magazynowych w tym nie podlegających dozorowi technicznemu.

© Megroup  *  powered by Typo3