Polski English

Robot "MAGNETO"

Firma ME Group w ramach projektu celowego programu "Inicjatywa technologiczna" zaprojektowała i wykonała robota „MAGNETO”. Robot „MAGNETO” to urządzenie do zdalnie sterowanych badań stanu materiałów konstrukcyjnych i połączeń spawanych, instalacji i konstrukcji przemysłowych z zastosowaniem technik ultradźwiękowych w tym techniki TOFD.

Ultradźwiękowa technika TOFD jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się nowych technik w obszarze badań nieniszczących. Technika ta ma największe zastosowanie w badaniach złączy spawanych, wykonywanych zarówno w procesie produkcyjnym jak też podczas eksploatacji, różnego rodzaju konstrukcji i urządzeń przemysłowych. Może być ona stosowana jako technika samodzielna lub w połączeniu z techniką echa, jako element większych systemów ultradźwiękowych. O sukcesie dyfrakcyjnej techniki czasu przejścia zadecydowały takie cechy jak dobra wykrywalność wad (pęknięcia, zazużlenia, braki przetopu, etc.), możliwość dokładnego określania wysokości i długości wad w badanym materiale oraz stosunkowo prosta forma wizualizacji wyników w postaci pionowego przekroju spoiny. Cechą wyróżniającą TOFD na tle innych technik ultradźwiękowych jest jej duża elastyczność pozwalająca na łatwe „dostrajanie” systemu badawczego do kontroli spoin o różnej geometrii i grubości. Badania TOFD mogą być wykonywane przy użyciu lekkich, przenośnych zestawów, w których prowadzenie skanera z głowicami odbywa się ręcznie. Niezależnie od sposobu przesuwania głowic po obiekcie system TOFD zapewnia w pełni automatyczną rejestrację danych ultradźwiękowych. Skaner wyposażony jest w enkoder dostarczający informacji o położeniu głowic, w odniesieniu do której układ elektroniczny rejestruje i przetwarza sygnały ultradźwiękowe. Rozwiązanie wykorzystujące ręczne prowadzenie skanera jest jednak efektywne jedynie w przypadku badań laboratoryjnych ew. badań niewielkich ilości spoin, w miejscach łatwo dostępnych dla operatora. Typowym polem do stosowania tego wariantu techniki TOFD są grubościenne instalacje technologiczne i magazynowe w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce.

Przeszkodą w powszechnym stosowaniu techniki TOFD w ocenie stanu technicznego połączeń spawanych wielkogabarytowych urządzeń i konstrukcji przemysłowych, w tym zbiorników magazynowych, jest utrudniony dostęp operatora do większości spoin. Wynika to przede wszystkim z dużych gabarytów powodujących konieczność budowy rusztowań, bądź stosowania ciężkiego sprzętu w postaci podnośników, co niesie za sobą wysokie koszty. Jedynym obecnie rozwiązaniem tego problemu jest zautomatyzowanie badań prowadzonych metodą TOFD, poprzez wykorzystanie specjalnie do tego celu zaprojektowanych urządzeń umożliwiających zdalne prowadzenie prac. Urządzenia takie zdolne do poruszania się po powierzchniach pionowych, muszą być przystosowane do zamocowania zestawu głowic ultradźwiękowych w sposób zapewniający niezmienną geometrię układu, umożliwiać precyzyjne sterowanie prędkością posuwu i pozycjonowanie względem badanej spoiny, zapewniać odpowiednie stałe sprzężenie głowice-materiał oraz ciągłą (odpowiedniej jakości) transmisje sygnału do jednostki centralnej systemu TOFD. Ponad to, w przypadku badań prowadzonych na zbiornikach magazynowych paliw płynnych, urządzenia muszą być wykonane w technologii EX umożliwiającej pracę w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2.

W ramach prowadzonych prac B+R związanych z projektowaniem i budową robota „MAGNETO" do automatyzacji badań NDT, Firma Materials Engineers Group sp. z o.o.  prowadziła dwa  staże dla pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej. Oba staże prowadzone były w ramach projektu „TEKLA PLUS” www.teklaplus.pl  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© Megroup  *  powered by Typo3